Privacyverklaring

Privacy van ouder en kind 
Voor een goede behandeling van kinderen is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). 

In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. 

Het dossier bevat intakegegevens, aantekeningen over het ontwikkelingsverloop van het kind, over de sessies, (observatie)verslagen en gegevens die ik -uitsluitend na uw expliciete schriftelijke toestemming- heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts of evt. andere behandelaars. 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier als er sprake is van een behandeling die u zelf bekostigt of die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.  

Als uw kind door mij behandeld wordt in samenwerking met andere hulpverleners dan hebben zij ook toegang tot het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn (langdurige) afwezigheid. 
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard. 

Privacy op de zorgnota 
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren: 

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) 
 • Geboortedatum 
 • Zorgverzekering en -nummer 
 • BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht) 
 • Omschrijving van de behandeling bijv. ‘kindconsult’ en/of ‘overige psychosociale zorg’ (=ouderconsult, intake of verslag) en evt. de bijbehorende prestatiecode. 
 • Datum behandeling 
 • De kosten van de behandeling. 
 • Wat is speltherapie?

  Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij de speltherapeut het spel van het kind aanwendt om het kind te helpen. Volwassenen gebruiken taal om zich uit te drukken; kinderen uiten zich vooral in hun spel. Speltherapie kan een belemmerde of gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen: het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen; gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
 • Waarom Speltherapie?

  Elk kind maakt wel eens nare dingen mee of heeft in zijn leven met problemen te maken. Vaak lossen ouders en kinderen dit zelf op, maar soms lukt dat niet, bijv. als er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis, sociale-, emotionele- of gedragsproblemen die de ontwikkeling van het kind belemmeren. Als het gedrag langer aanhoudt, kan het de ontwikkeling van een kind belemmeren. Speltherapie kan dan een oplossing zijn.
 • Contact

  Hart4Children Speltherapie
  Jaagpad 142
  2288 CN Rijswijk

  Felicia Hart
  Speltherapeut
  tel. 06-51876087
  email: info@hart4children.nl